Algemene Voorwaarden

Algemene VeKaBo-voorwaarden

Deze VeKaBo-voorwaarden landrecreatie zijn tot stand gekomen in april 2002. Zij treden in werking per 1 januari 2003. Deze voorwaarden zijn van applicatie op alle overeenkomsten tot gebruik van offline plaatsen.

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan ed;
b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt;
c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
d. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
e. plaats: hierbij is het vakantieverblijf tien hoogste 3 maanden geplaatst op de plaats;
f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf;
g.geschillencommissie: het bestuur van de regionale vereniging die ressorteert onder VeKaBo Nederland.

Artikel 2: De overeenkomst
1. De ondernemer stelt aan de recreant vaste doeleinden, dat wil zeggen geen verblijfplaats voor ter bepaling van de overeenkomst locatie voor de overeengekomen periode, met het recht daarna voor de genoemde personen een vakantieverblijf van de overeengekomen soort te plaatsen. .
2. Bij vervanging mag de recreant alleen een vakantieverblijf plaatsen van hetzelfde type en nagenoeg dezelfde afmetingen en uitstraling als overeengekomen.
3. De overeenkomst komt tot stand op basis van door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, kaart (en) en / of ander advertentiemateriaal.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid
1. De recreant zorgt ervoor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf voldoet aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf.
De ondernemer heeft het recht deugdelijkheid en veiligheid van de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in de vakantiewoning van de recreant te controleren of te laten controleren.
2. De ondernemer is aansprakelijk voor de plaatsing, tenzij hij zich op overmacht kan beroepen van het gevolg is van de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
3. Het is de recreant op geen enkele wijze toegestaan om op het terrein een LPG-installatie te hebben, anders dan een door de Rijksdienst voor Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer zorgt ervoor dat het recreatiegebied in goede staat van onderhoud verkeert.
2. Het is de recreant niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer, op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuinen aan te leggen, bloembollen te planten, antennes te plaatsen, hekken of scheidingswanden aan te brengen, veranda's, tegelplanken of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of het vakantieverblijf aan te brengen. Eventuele aangebrachte schade zal bij de recreant in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Prijs
 De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van het gebruik van gas / elektra / water / riool en andere vaste kosten, met uitzondering van de toeristenbelasting en milieuheffing, tenzij vooraf anders is aangekondigd.

Artikel 6: Prijswijziging
 Indien, nadat de prijs is vastgesteld, extra kosten ontstaan door een prijswijziging van de kosten aan de zijde van de ondernemer als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten, dan mogen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 7: Betaling
1.Tenzij anders overeengekomen is betalingen door de recreant te geschieden in Nederlandse valuta voldaan van de overeengekomen betalingen.
2. Indien de recreant ondanks een schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen met bepalen van het bepaalde in lid 3 en 4.
3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, dient hij wijst op de mogelijkheid de opzegging binnen 10 dagen na verzending van de overhandiging van de opzegbrief te annuleren.
om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie of de bevoegde burgerlijke rechter.
4. Indien de recreant geen gebruik heeft gemaakt van de in lid 3 genoemde mogelijkheid, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, gasten en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

Artikel 8: Annulering
1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd. Dit geldt niet voor de prijswijzigingen in een prijsverhoging doorgevoerd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen in artikel 6.
De schadevergoeding bedraagt:
• bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
• bij annulering op niet verschijnen op de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs;
2. De vergoeding wordt naar evenredigheid gerestitueerd onder aftrek van administratiekosten indien de plaats door een derde is gereserveerd voor dezelfde periode van een gedeelte daarvan en gedurende die periode geen andere plaatsen beschikbaar zijn. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 75, -.

Artikel 9: Gedragsregels
1. Vakantieganger, zijn gezinsleden, gasten, bezoekers en eventuele gebruikers zijn verplicht zich te houden aan de door de ondernemer gestelde gedragsregels, waaronder de regels omtrent eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en registratieverplichtingen.
2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels.
3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en / of de overeenkomst in strijd zijn met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant, zijn deze voorwaarden van.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt door het doen of (na) laten van hemzelf en / of zijn gezinsleden, zijn loges, of door toegelaten hem bezoekers voorzover het gaat om schade die aan de contractant of hen kan worden toegerekend.
3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering met een minimum van € 455.000,00 gedekt kan worden.

Artikel 11: Duur en einde van de overeenkomst
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging door de recreant
Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. De kosten voor gebruik gas / elektriciteit / water / riool) verschuldigd.

Artikel 13: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie
1. Indien de recreant, gezins zijnleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft in een besluitige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer kan niet worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de recreant dit te doen.
3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering voor te leggen aan de geschillencommissie. De recreant blijft in beginsel het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 14: Gebruik door derden
Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane ingebruikgeving plaatsvindt, worden te voren bij overeenkomst gesloten.

Artikel 15: Incassokosten
Ten laatste van de recreatieve ondernemer tot de door de ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na een schriftelijke sommatie het wettelijk bepaalde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Artikel 16: Geschillenregeling
  1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Een Nederlandse rechter dan wel de hierna te noemen Geschillencommissie is bevoegd van deze geschillenkennis te nemen. Onverminderd het bepalen in lid 3 Iaat een en ander op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.
2. Geschillen tussen de recreant en de ondernemer over de totstandkoming van de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van applicatie zijn, kunnen zowel door de recreant als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
3. Onverminderd het bepalen in het artikel 7 lid 3 en 13 lid 3 wordt een geschil door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de recreant zijn klacht eerst binnen twee maanden na het aan de ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de recreant het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig maken onder vermelding van namen en adressen van de recreant en de ondernemer en een duidelijke omschrijving
van het geschil en de eis. Wanneer de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden en staat er geen beroep op de gewone rechter meer open.
4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op klachten over ziekte, lichamelijk letsel, dood of een geschil dat alleen betrekking heeft op de nietbetaling van een factuur en geen materiële klacht ten grondslag. Onverminderd het bepalen in artikel 7 is de ondernemer is bevoegd, als de contractant niet tijdig betaalt, een procedure bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de recreant binnen een maand schriftelijk heeft verklaard dat hij zich aan de uitspraak van de geschillencommissie zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.
6. Als de recreant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in de behandeling nadat het recreant het aan de ondernemer eventueel verschuldigde (restant-) bedrag bij de Geschillencommissie heeft gestort. De recreant moet dit bedrag binnen een maand op een door de Geschillencommissie aan te geven rekening storten. Als de recreant niet tijdig heeft gestort, wordt aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van de Geschillencommissie wil onderwerpen.
7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 17: Nakomingsgarantie
VeKaBo zal de verplichtingen van een lid tegenover de contractant en/of (een van) de groepsleden, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie afgesproken voorwaarden overnemen, indien de desbetreffende ondernemer deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. Indien dat advies binnen twee maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt dat beroep op de nakomingsgarantie geschorst totdat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de contractant een schriftelijk beroep daarop doet bij VeKaBo

Artikel 18: Wijzigingen
Wijzigingen in de VeKaBo voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met het bestuur van VeKaBo Nederland worden openbaar gemaakt.